Kamu Personel Alım

Kamuya Personel Alım Kamuya personel alım pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Personel alımı için birbirinden çeşitli pek çok kural geçerli oluyor. Bu kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen kamuya personel alım, memurlar, geçici personel ve sözleşmeli personel kapsamında gerçekleştiriliyor. Kamu görevlisi, “Devletin ve diğer tüzel kişilerin asli ve sürekli kamu görevlerini genel idari ilkelere göre yerine getirmek üzere kamu hukukuna göre atanan kişidir”. Resmi statü, nesnel kurallarla belirlenir. Dolayısıyla siyasi iktidar ile memurlar arasında bir ilişki yoktur. Hükümet değişse bile, memur aynı kalır. Ayrıca, kamu hizmeti mesleğinin tanınması, memurların tarafsızlığını sağlar. Bu nedenle memurların siyasi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Özel beceri ve uzmanlık gerektiren geçici işlerde, devlet görevlilerinin görüşü alınarak yetkili makamın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından geçici olarak atan kişiler ise geçici personel olarak adlandırılırlar. Bir yıldan az süreyle mevsimlik iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve aynı zamanda işçi sayılmayan görevliler ise geçici personel olarak isimlendirilir. İşçi sayılmayan ve Milli Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca belirlenen görevlerde, belirlenen ücret ve personel sayısı sınırları içinde sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Kamuya personel alım şartları ise; • Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk asilzadelerinden yabancıların Türkiye’de serbest meslek ve sanat icra etmelerine ve kamu ve özel kurum veya işyerlerinde istihdam edilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla); • 18 yaşına ulaşmak, • Millî güvenliğe karşı suçlardan, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlardan, millî savunmaya karşı suçlardan, devlet sırlarına ve casusluğa karşı suçlardan, cinsel saldırı veya çocuklara yönelik cinsel istismardan hüküm giymemiş olmak.

Yorum yapın